อาจารย์จรินทร์ ย่นพันธ์

Jarin Yonphan

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Lecturer

Loei Rajabhat University

234 Loei-Chiang Khan Rd., Loei 42000, Thailand

+66817513229

อาจารย์จรินทร์ ย่นพันธ์

วุฒิการศึกษา:

ส.ด. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (กำลังศึกษาต่อ)

วท.ม.(สาธารณสุขศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล

วท.บ.(สุขศึกษา) ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประกาศบัตรวิทยาศาสตร์การแพทย์(รังสีเทคนิค) รร.รังสีเทคนิค รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

สาขาที่ถนัด:
Public health
Health media
Community health
E-mail: jarin.yon@lru.ac.th
Website: ph.sci.lru.ac.th/th

ผลงานวิชาการ

Publication

รายวิชาที่สอน

ผลงานวิจัย

บริการวิชาการ