ดร.มธุรส ชลามาตย์

ดร.มธุรส ชลามาตย์

Maturot Chalamat

Lecturer

Loei Rajabhat University

234 Loei-Chiang Khan Rd., Loei 42000, Thailand

+66896238782

วุฒิการศึกษา:

Dr.PH. The University of Melbourne

วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล

วท.บ. (พยาบาลศาสตร์) วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม

E-mail: maturot.cha@lru.ac.th
Website: http://ph.sci.lru.ac.th/th/maturot_cha/

ความถนัด

อนามัยครอบครัว

การวางแผนและประเมินโครงการ

ผลงานวิชาการ

Publication

1.จิตร์ วังคีรี, เชาว์  อินใยและมธุรส  ชลามาตย์. (2557).การวิเคราะห์ตัวแปรจำแนกกลุ่มผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงและต่ำ. วารสารวิชาการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย,  1 (1) : 1 – 6. [pdf]

2.กฤติกา อุปรีย์ และมธุรส  ชลามาตย์.(2557). การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำ  หมู่บ้านในการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย. วารสารวิชาการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย, 1(1) : 71 – 77.

3.ชาญวิทย์ จันดวง และมธุรส  ชลามาตย์. (2557). พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยเอดส์ที่รับยาต้านไวรัสในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดขอนแก่น.วารสารวิชาการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย, 1 (1) : 86 – 90.

4.เบญจวรรณ ผิวอ่อน และมธุรส  ชลามาตย์. (2557). ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการดำเนินงานกองทุน  หลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นในอำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น. ขอนแก่น. วารสารวิชาการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย, 1 (1) : 97 – 103.

5.ประยุทธ์ สุริยวรรณ และมธุรส  ชลามาตย์. (2557). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการดำเนินงาน โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ จังหวัดเลย. วารสารวิชาการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ  เลย, 1 (1) : 104 – 111.

6.สมทรง โสมาศรี และมธุรส  ชลามาตย์. (2557). ความชุกและพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย อำเภอเอราวัณจังหวัดเลย. วารสารวิชาการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย, 1 (1) : 128 – 139.

7.อภิเดช อาจปาสา และมธุรส  ชลามาตย์. (2557). พฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ และคุณภาพ ชีวิตของ ประชากรวัยแรงงาน อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย. วารสารวิชาการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย, 1 (1) : 140 – 145.

8. ปรัศนี หอมดี และมธุรส  ชลามาตย์. (2558). ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐาน     ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในเขตพื้นที่อำเภอปากชม จังหวัดเลย.  วารสารวิชาการ บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย, 2 (1) : 1 – 6.

9.รัชดากร  สิทธิมงคลและมธุรส  ชลามาตย์. (2558). ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการสร้างเสริม    สุขภาพของเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดเลย. วารสารวิชาการ บัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย, 2(1) : 7 – 11.

10. มธุรส ชลามาตย์, เตือนใจ ศิริพาหนะกุล, บุญเลี้ยง สุพิมพ์, ศิวารักษ์ พรหมรักษา, นพรัตน์ พันธุวาปี.  (2563) การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคที่เสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (ลดหวาน มัน เค็ม) พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่  อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย. การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการครั้งที่ 6 ประจำปี 2563 วันที่ 20 มีนาคม 2563 หน้า…………

11. เตือนใจ ศิริพาหนะกุล, มธุรส ชลามาตย์, บุญเลี้ยง สุพิมพ์, ศิวารักษ์ พรหมรักษา, นพรัตน์ พันธุวาปี. (2563). การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคที่เสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (ลดหวาน มัน เค็ม).พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาสวรรค์  อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ.  การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการครั้งที่ 6 ประจำปี 2563 วันที่ 20 มีนาคม 2563. หน้า………..

12. ชุลีพร หาญฉวี, รัตยาธรณ์ วงศรีเทพ, ศิริลักษณ์ คิดงาม, สิริยากร แก้วใส, มธุรส ชลามาตย์. (2563) ..ความรู้ การรับรู้ และพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อ HPV มะเร็งปากมดลูก ของนักศึกษาหญิงมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  และนวัตกรรม ครั้งที่ 2. วันที่   28 กุมภาพันธ์ 2563.หน้า

รายวิชาที่สอน

 1. อนามัยครอบครัว
 2. เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข
 3. การวางแผนและประเมินผลงานสาธารณสุข
 4. ภาษาอังกฤษในงานสาธารณสุข
 5. เวชศาสตร์ฟื้นฟู
 6. ระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุข

ผลงานวิจัย

ทุนภายนอกมหาวิทยาลัย

 1. บญเลี้ยง สุพิมพ์, นรุวรรณ อยู่สำราญ, ปิยะพงษ์ ชุมศรี และมธุรส ชลามาตย์. (2563). การสำรวจ ความหลากหลายของพืชสมุนไพรและภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของ ชุมชนบ้านสวนห้อม ตำบลปวนพุ อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน ภายใต้โครงการ “การพัฒนาฐานทรัพยากรตามแผนแม่บทโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อพ.สธ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปี งบประมาณ 2563 (อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ)
 2. มธุรส ชลามาตย์, เตือนใจ ศิริพาหนะกุล, บุญเลี้ยง สุพิมพ์, ศิวารักษ์ พรหมรักษา, นพรัตน์พันธุวาปี, สุดาวดี คงอริยะทรัพย์. (2562). การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคที่เสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (ลดหวาน มัน เค็ม) พื้นที่เทศบาลต าบลเวียงคุก อ.เมือง จ.หนองคาย. ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ปี 2561 (PDF)
 3. มธุรส ชลามาตย์, เตือนใจ ศิริพาหนะกุล, บุญเลี้ยง สุพิมพ์, ศิวารักษ์ พรหมรักษา, นพรัตน์พันธุวาปี. (2562). การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคที่เสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (ลดหวาน มัน เค็ม) พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งไก่ อ.สังคม จ.หนองคาย. ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ปี 2561
 4. เตือนใจ ศิริพาหนะกุล,มธุรส ชลามาตย์,  บุญเลี้ยง สุพิมพ์, ศิวารักษ์ พรหมรักษา, นพรัตน์ พันธุวาปี. (2562). การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคที่เสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (ลดหวาน มัน เค็ม) พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาสวรรค์ อ.เมือง จ.บึงกาฬ. ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ปี 2561

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

 1. มธุรส ชลามาตย์, ปิยะพงษ์ ชุมศรี และบุญเลี้ยง สุพิมพ์. (2562). ความรู้ การรับรู้ และพฤติกรรมเกี่ยวกับการติดเชื้อฮิวแมนแปปบิโลมาไวรัส (เอช พี วี) มะเร็งปากมดลูก และวัคซีนป้องกันการติดเชื้อเอชพีวี ของเยาวชนหญิงในจังหวัดเลย. ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากกองทุนสนับสนุนการวิจัยของบุคคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปี 2562 (อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ)
 2. ปิยะพงษ์ ชุมศรี, บุญเลี้ยง สุพิมพ์ และมธุรส ชลามาตย์. (2562). แนวทางการจัดการเชื้อจุลินทรีย์ในอากาศของศูนย์เด็กเล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเลย. ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากกองทุน สนับสนุนการวิจัยของบุคคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปี 2562 (อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ)
 3. ปิยะพงษ์ ชุมศรี, บุญเลี้ยง สุพิมพ์ และมธุรส ชลามาตย์. (2562). แนวทางการจัดการเชื้อจุลินทรีย์ในอากาศของศูนย์เด็กเล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเลย. ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากกองทุนสนับสนุนการวิจัยของบุคคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปี 2562 (อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ)
 4. บุญเลี้ยง สุพิมพ์ และมธุรส ชลามาตย์. (2561). ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดใบไคร้หอมได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากกองทุนสนับสนุนการวิจัยของ บุคคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปี 2561
 5. Copyright 2020 Computer Center .Loei Rajabhut University . Design By toppy@lru.ac.th