บุคลากร

Tanunchai Boonnuk

ประธานสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ Click here
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนัญชัย บุญหนัก
วุฒิการศึกษา: ส.ด., วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า; วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) สาขาที่ถนัด: biostatistics, medical image processing, genetic programming , GIS E-mail:tanunchai.boo@lru.ac.th โทร: 095-216-2287 Website: http://ph.sci.lru.ac.th/th/tanunchai_boo/

Kirati Poomphakwaen

อาจารย์ประจำสาขา Click here
ดร.กีรติ ภูมิผักแว่น
วุฒิการศึกษา: ส.ด.  สาขาที่ถนัด: วิทยาการระบาด E-mail: kirati.poo@lru.ac.th โทร: 062-595-5053 Website: http://ph.sci.lru.ac.th/th/kirati_poo

Maturot Chalamat

อาจารย์ประจำสาขา Click here
ดร.มธุรส ชลามาตย์
วุฒิการศึกษา: Dr.PH.   สาขาที่ถนัด: อนามัยครอบครัว, การวางแผนประเมินโครงการ  E-mail:maturot.cha@lru.ac.th  โทร: 089-623-8782 Website:ph.sci.lru.ac.th/th/maturot_cha/

Orathai Panpetch

อาจารย์ประจำสาขา Click here
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรทัย ปานเพชร(ลาศึกษาต่อ)
วุฒิการศึกษา: ส.ม. (การสร้างเสริมสุขภาพ)  สาขาที่ถนัด: เพศศึกษา, สุขศึกษา, การให้การปรึกษาอนามัยเจริญพันธุ์ บริหารสาธารณสุข Email:orathai.pan@lru.ac.th โทร: 088-059-9734 Website:http://ph.sci.lru.ac.th/th/orathai_pan/

Jarin Yonphan

อาจารย์ประจำสาขา Click here
อาจารย์จรินทร์ ย่นพันธ์
วุฒิการศึกษา: วท.ม.(สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์)  สาขาที่ถนัด: สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์, สุขภาพจิต  Email:jarin.yon@lru.ac.th Website:ph.sci.lru.ac.th/th/staff/jarin_yon/

Bunliang Suphim

อาจารย์ประจำสาขา Click here
ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญเลี้ยง สุพิมพ์
วุฒิการศึกษา: วท.ม.(เภสัชวิทยา)  สาขาที่ถนัด: เภสัชวิทยา, จุลชีววิทยาทางสาธารณสุข Email:bunliang.sup@lru.ac.th โทร: 086-865-7541 Website:http://ph.sci.lru.ac.th/th/staff/bunliang_sup

Wiraya Witoteerasan

อาจารย์ประจำสาขา Click here
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิรยา วิฑูธีรศานต์
วุฒิการศึกษา: วท.ม.(กายวิภาคศาสตร์)  สาขาที่ถนัด: กายวิภาคศาสตร์, การพยาบาล, ปฐมพยาบาล  E-mail:wiraya.wit@lru.ac.th โทร: 089-6172244 Website:http://ph.sci.lru.ac.th/th/wiraya_wit/

Natchareeya Kumyoung

อาจารย์ประจำสาขา Click here
ดร.ณัจฉรียา คำยัง
วุฒิการศึกษา: ส.ด.(สาธารณสุขศาสตร์)  สาขาที่ถนัด: อนามัยสิ่งแวดล้อม, อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  Email:natchareeya.kum@lru.ac.th โทร: 080-313-0101 Website:http://ph.sci.lru.ac.th/th/natchareeya_kum/

Rungkarn Inthawong

อาจารย์ประจำสาขา Click here
ดร.รุ่งกานต์ อินทวงศ์
วุฒิการศึกษา: PhD (Health and Wellbeing) สาขาที่ถนัด: วิทยาการระบาด, อนามัยชุมชน, การส่งเสริมสุขภาพ  Email:rungkarn.int@lru.ac.th โทร: 083-056-4277 Website:ph.sci.lru.ac.th/th/Rungkarn_int/

Piyapong Choomsri

อาจารย์ประจำสาขา Click here
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะพงษ์ ชุมศรี
วุฒิการศึกษา: ส.ด.  สาขาที่ถนัด: อนามัยสิ่งแวดล้อม, จุลินทรีย์ในอากาศ, การวิจัยทางสาธารณสุข  E-mail:Piyapong.cho@lru.ac.th โทร: 089-619-2587 Website:ph.sci.lru.ac.th/th/staff/Piyapong_cho

Nadchanan Wongchalee

อาจารย์ประจำสาขา Click here
ดร.ณัฏฐ์ชานันท์ วงค์ชาลี
วุฒิการศึกษา: ปร.ด. (ปรสิตวิทยา)  สาขาที่ถนัด: ปรสิตทางการแพทย์, พยาบาลชุมชน E-mail:Nadchanan.won@lru.ac.th Website:ph.sci.lru.ac.th/th/staff/Nadchanan_won

Nopawan Duanghussadee

อาจารย์ประจำสาขา Click here
อาจารย์ นพวรรณ ดวงหัสดี
วุฒิการศึกษา: ส.ม.(โภชนาการชุมชน)     ศ.ม. (การบริหารการพัฒนา)  สาขาที่ถนัด: โภชนศาสตร์สาธารณสุข, บริหารสาธารณสุข  E-mail: nopawan.dav@lru.ac.th  โทร: 081-717-2273 Website:ph.sci.lru.ac.th/th/staff/nopawan_dav