ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิรยา วิฑูธีรศานต์

Assistant Professor Wiraya Witoteerasan Lecturer Public Health Loei Rajabhat University 234 Loei-Chiang Khan Rd., Loei 42000, Thailand +66896172244
วุฒิการศึกษา: 
วท.ม.(กายวิภาคศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล พย.บ.(พยาบาลศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับ2 มหาวิทยาลัยบูรพา สาขาที่ถนัด: กายวิภาคศาสตร์  การพยาบาล  การปฐมพยาบาล E-mail: wiraya.wit@lru.ac.th Website: ph.sci.lru.ac.th/th/staff/wiraya_wit

ผลงานวิชาการ

1. วิรยา วิฑูธีรศานต์. (2559). ตำรากายวิภาคและสรีรวิทยาของมนุษย์. เลย: มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย.  2. วิรยา วิฑูธีรศานต์. (2559). เอกสารประกอบการสอน การรักษาพยาบาลเบื้องต้น. เลย: มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย.

รายวิชาที่สอน

1. กายวิภาคและสรีรวิทยาของมนุษย์ 2. การรักษาพยาบาลเบื้องต้น 3. การปฐมพยาบาล 4. การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ 5. วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ

ผลงานวิจัย

1.ฐิติพร บำรุงราษฎร์, ศิรินภาวรรณ แสงจันทร์, สนมพร พรมพิมพ์, สริยา ทองวงค์ษา, อนุวัฒน์ บุดดีเหมือน, และวิรยา วิฑูธีรศานต์. (2561). ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของกลูต้าไธโอนของนักศึกษาหญิงในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิชาการ ครั้งที่ 7 “Entrepreneurial University โอกาส ความหวัง อนาคต ?”, หน้า 107 – 117. 25 มกราคม 2561. พะเยา : มหาวิทยาลัยพะเยา. (PDF) 2.จิตษฎา อุทธบูรณ์, ปณชัย สงมา, พนิตนันท์ บัวทิน, อภิชญา ใจตาง, และวิรยา วิฑูธีรศานต์. (2562). ปัจจัยที่ ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารเสริมควบคุมน้ำหนักของนักศึกษาหญิงเรียนสายอาชีพในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเลย. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2562 “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”, หน้า 1668 – 1674. 22 มีนาคม 2562. เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย.(PDF) 3.อรญา อาษารินทร์, กัลยา ท้าวพา, สุพัตรา โพธิ์เพชรเล็บ, อรวรรณ สนิทญาติ, และวิรยา วิฑูธีรศานต์. (2562). ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุ (อาวุโสศึกษา นาอ้อเลย). ใน การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2562 “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”, หน้า 1734 – 1743. 22 มีนาคม 2562. เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย.(PDF) 4.ญาดา เชิญชัยภูมิ, นิติพร ขันขวา, รุ่งอรุณ เจริญกุล, อังษณา อังฉกรรณ์, และวิรยา วิฑูธีรศานต์. (2563). การพัฒนานวัตกรรมเพื่อป้องกันภาวะสมองเสื่อมด้วยทฤษฎีนิวโรบิคส์เอ็กเซอร์ไซส์สำหรับผู้สูงอายุโรงเรียนอาวุโสศึกษานาอ้อเลย ตำบลนาอ้อ อำเภอเมือง จังหวัดเลย. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่6 ประจำปี 2563 “วิจัยและพัฒนาท้องถิ่นภายใต้ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง”, หน้า 1387–1393. 25 มีนาคม 2563. เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย.(PDF) 5.ศิริวรรณ วงษา, ดรุณี โฮมชัยยา, ณดา ศรีน้อยขาว, และวิรยา วิฑูธีรศานต์. (2563). การศึกษาพฤติกรรมการใช้ยาชุดของผู้สูงอายุในหมู่บ้านนกเต็น ตำบลผาน้อย อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่6 ประจำปี 2563 “วิจัยและพัฒนาท้องถิ่นภายใต้ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง”, หน้า 1394–1400. 25 มีนาคม 2563. เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย.(PDF)